زما لپاره څو مرګونه دي

د كبير ماما يو مرګ زما لپاره څو مرګونه دي. ديو معنوي پلار مرګ، د يو استاد او لارښود مرګ، د يو خوږ ملګري مرګ او همدا راز سياسي او ادبي ځانته والى. د هغه خاطرې او لارښوونې زما د ژوند ارمانونه او پوره والى دى .