دده د بې شمېره دوستانو لپاره

ډاكتر كبير ستورى هغه سپېڅلى انسان او پښتون و، چې مړينه به يې يقيناً د پښتنو روڼ اندو لپاره درنه ضايع او دده د بې شمېره دوستانو لپاره د زړه ژور ټپ دى.