دروند مشر او په پښتنو مېن

ډاكتر كبير ستورى يو لوى پښتون، ساپوه، ليكوال، شاعر، دروند مشر او په پښتنو مېن افغان و .