دا شعر خاص د ستوري صيب لپاره

چــــــې پيدا شـــوې تــــــا ژړل خلكو خندل

داسې مړ شه چې ته خاندې او خلك ژاړي

داسې ښكاري، چې دا شعر خاص د ستوري صيب لپاره ويل شوي وي.