نه يوازې د خپلې كورنۍ لپاره

خداى بښلى ستورى صاحب نه يوازې د خپلې كورنۍ لپاره، بلكې د ټولو پښتنو او افغانانو لپاره خورا ستره ضايعه ده. زه شخصاً ټولو پښتنو او افغانانو ته او په خاصه توګه د ستوري صاحب شريفې او محترمې كورنۍ ته د زړه لوى صبر غواړم.