ستا د لارې مقتديان يو

موږ به ټول ستا په لار روان يو او ستا د لارې مقتديان يو.