كله به هم زموږ له ياده ونه وځې

دا چې ته زموږ په منځ كې نه يې، ولې كله به هم زموږ له ياده ونه وځې.