د هېواد او سيمې لاره ستره ضايعه

د ارواښاد ډاكتر ستوري صاحب مړينه نه يوازې د پښتنو لپاره، بلكې د هېواد او سيمې لاره ستره ضايعه ده.