پښتنو او پښتو ژبې ته

د ستوري صاحب مړينه پښتنو او پښتو ژبې ته نه پوره كېدونكې ضايعه ده.