د شعر او ادب يوه پېژندل شوې څېره

د دنيا او په ځانګړې توګه په سيمه كې د شعر، ادب او فرهنګي ستورو له ډلې څخه يو بل ستورى هم راوغورځېده، چې هغه ښاغلى ډاكتر ستورى (د شعر او ادب يوه پېژندل شوې څېره ده) و. د نوموړي نشتوالى د ټولو پښتنو او د پښتو د مينه والو دپاره ستره ضايعه ده.

په دنيا چې ځلېدلى پاس د غرو په سر

تور لحد ته هم رڼا د سبا ســتوري شـــه.