لوى شخصيت

د لوى شخصيت تلنه واقعاً لويه ضايع ده او د هغه كمى محسوس كوو.