يو سپېڅلى او ملي شخصيت

ډاكتر كبير ستورى يو سپېڅلى او ملي شخصيت و. نوموړى نه يوازې د كونړ، بلكې د ټول افغانستان په سطحه يو پېژندل شوى شخصيت و.