د تل افغان ويب پاڼې د غمرازۍ پېغام

د تل افغان وېب پاڼې اداره د ارواښاد ډاكتر كبير ستوري د مړينې په وير كې ځان شريكه بولي. ارواښاد ته د جنت الفردوس، نږدې خپلوانو او نورو دوستانو ته يې د غم د زغم د دعا لاسونه پورته كوي.

د تل افغان ويب پاڼې مسوْل چلوونكى

ډاكتر جمشيد سمون

مرستيال او تخنيك چارى

نيك محمد ويال