ډاكتر كبير ستورى دخپلو لیکنو په هنداره کی

دلومړۍ برخی د لوستلو لپاره دلته ټک ورکړئ

ددویمی برخی د لوستلو لپاره دلته ټک ورکړئ

له ډنمارک څخه خپريدونکې د خپلواکۍ مجلی (اووم کال – څلورمه ګڼه) کی د 2009ع کال د مارچ په مياشت كې چاپ شوې دی .

Khpalwaki, Denmark, March 2009