د کبير ستوري د دويم تلين په موقع سلام او احترام

The Monthly “Leekwal” Peshawar, May 2008