ستوری د لیکنو په هنداره کی

دلومړۍ برخی د لوستلو لپاره دلته ټک ورکړئ

ددویمی برخی د لوستلو لپاره دلته ټک ورکړئ

يادونه : دا ليکنه له ډنمارک څخه خپريدونکې د خپلواکۍ مجلی (اووم کال – څلورمه ګڼه) کی د 2009ع کال د مارچ په مياشت كې چاپ شوې دی . د خپلواکۍ مجلی نه په مننه لايـق زاده لايـق شاعر، ليكوال،افسانه نګار، ژورنالست،د کوهاټ د راډيـومشر،د پښتونخوا د پوهنې دیری مـــشـر

Laiq Zada Laiq Poet, Writer , Journalist, Chairman of Da Pakhtoonkhwa Da Pohane Dera, Director of Kohat Radio Peshawar