د لوې او بخښونکي خدای په نامه

د ارواښاد ډاکتر کبیر ستوري دېرې ته هرکله راشئ

لټون

سـاه مې واخله خـو پښتو رانه وانخلې
زه پښـتون يم په پښـتو باندې پـتمن يم
كه زمـا ســتوري په قـبر چـېرې راشې
په پښـتو راته دوعا كـړه پرې مېن يم